BG EN RU

Програмата

 

ПРОГРАМАТА „СИН ФЛАГ” И НЕЙНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА
Награждаването на яхтено пристанище със Син флаг се базира на изпълнението на 23 критерия, които засягат следните аспекти:

 • Екологично образование и информация
 • Екологосъобразно управление
 • Безопасност и услуги
 • Качество на водата

Яхтените пристанища се награждават със Син флаг само за един сезон.

ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ

 • Екологична информация за защитени природни територии в близост до яхтеното пристанище се осигурява на неговите посетители.
 • Правила за поведение са изложени в яхтеното пристанище.
 • Информация за Програмата „Син флаг” и/или критериите й трябва да бъде изложена.
 • Информация за екологични образователни дейности трябва да бъде изложена.
 • Индивидуалният Син флаг за притежатели на яхти трябва да се предлага в яхтеното пристанище.

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕ

 • Изготвяне на екологична политика и план на яхтеното пристанище. Планът трябва да се отнася до потреблението на вода, енергия и отпадъците, здравето, безопасността и използването на екологосъобразни продукти, когато са налице.
 • Подходящи и лесни за откриване обособени контейнери за съхраняване на опасни отпадъци /бои, разредители, отпадъци от стъргането на лодки, препарати срещу обрасване на лодките с миди, акумулатори, отпадно масло и др./ Отпадъците трябва да се приемат от лицензиран агент.
 • Достатъчно на брой кошчета за отпадъци/контейнери трябва да бъдат налице.
 • Яхтеното пристанище трябва да има съоръжения за събиране на отпадъци за рециклиране, като бутилки, хартия, пластмаси, органични материали.
 • Съоръжения за изпомпване на вода от лодките трябва да има в яхтеното пристанище.
 • Съоръжения за изпомпване на тоалетни трябва да има в яхтеното пристанище.
 • Всички сгради и съоръжения трябва да бъдат добре поддържани. Яхтеното пристанище трябва добре да се вписва в заобикалящата го природна и градоустройствена среда.
 • Подходящи, чисти и добре обозначени санитарни помещения, бани и вода за пиене. Канализацията трябва да бъде включена в лицензирано пречиствателно съоръжение.
 • Ако яхтеното пристанище има зони за ремонт и измиване на лодки, никакво замърсяване не трябва да навлиза в канализационната система, земята или водата на пристанището, както и в заобикалящата го природна среда.
 • Да се популяризира устойчивият транспорт.
 • Да не се паркира или шофира в яхтеното пристанище, освен в специално обособени зони.

БЕЗОПАСНОСТ И УСЛУГИ

 • Подходящи, чисти и добре обозначени спасителни, за първа помощ и противопожарни средства и съоръжения, одобрени от националните власти.
 • План за действие в извънредни ситуации при замърсяване, пожар или други инциденти.
 • Информация за мерки за безопасност трябва да бъде изложена.
 • Електричество и вода са на разположение на кейовете, като инсталациите трябва да са одобрени по националното законодателство.
 • Приспособления за инвалиди.
 • Карта с означени различните съоръжения трябва да бъде изложена.

КАЧЕСТВО НА ВОДАТА

 • Визуално чиста вода /без масло, отпадъци и др./
Контакти
Полезни връзки